ABBRAGARE v.

0.1 abraghanduli.

0.2 Lat. *adbrachare (Rohlfs, Calabria, s.v. abbragare).

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.6 N Per questo verbo, di diffusione dialettale sic. e calabr., si veda Mattesini, p. 14, con bibliografia ivi indicata.

La forma qui posta a lemma pi vicina alle forme dial. calabr. che a quelle sic.

0.7 1 Divenire rauco.

0.8 Pr Larson 10.03.1998.

1 Divenire rauco. || (Mattesini).

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 2, cap. 1, vol. 1, pag. 63.6: Liviu lu poita traspurtau li animi di quilli qui sguardavannu li ioki ad argumenti di favuli. E quistu Liviu, facituri di sua opera, quandu era multu adastatu da lu populu que issu dicissi li favuli et issu abraghanduli la vuci, assemblava unu citellu cu unu sunaturi di chalamella et facenduli cantari insembla facia sua ioculara.

[u.r. 22.03.2017]