ACITARI v.

0.1 acitari, acitata, acitati, acitatu, acitau.

0.2 Da citare.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. solo in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.5 La forma con prostesi di a- coesiste in Accurso da Cremona con citari.

0.7 1 [Dir.] Chiamare in giudizio, citare.

0.8 Paolo Squillacioti 18.02.2000.

1 [Dir.] Chiamare in giudizio, citare.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 6, cap. 1, vol. 2, pag. 59.29: Marcu Claudiu Marcellu, edili curruli, fici acitari ananti lu populu Gayu Sancinu tribunu di lu populu a lu Capitolyu, perņ que issu avia riquestu so filyu di stupru, zņ esti di quillu laydu viciu...

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 6, cap. 1, vol. 2, pag. 60.2: Adonca, issu Gayu Sancinu acitatu, et fuli pruvatu per unu testimoniu qui era statu tentatu da issu in semelyanti peccatu: fu condannatu.

[u.r. 06.07.2005]