ADDIVINAGLIA s.f.

0.1 adivinalgi, adivinallgi, adivinalya.

0.2 Da addivinare.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. solo in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.7 1 Atto ed effetto del divinare, predizione. 1.1 Segno premonitore, presagio.

0.8 Milena Piermaria 29.01.2001.

1 Atto ed effetto del divinare, predizione.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 4, vol. 1, pag. 25.31: Donca lu senatu, amunistatu per duy adivinallgi quasi in unu tempu, ubediu a la relegiuni et appi la terra in sou putiri. || Cfr. Val. Max., I, 6, 3: «Ergo senatus duplici praedictione monitus».

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 6, vol. 1, pag. 45.16: Ma quistu, que eu diroiu modu, fu manifestati per la buca di lu deu Appollo, lu quali adivinau la morti di Appiu per viraci adivinalya.

1.1 Segno premonitore, presagio.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 3, vol. 1, pag. 21.30: Camillu, subitamenti squillyandu, cadiu a terra. La quali caduta parsi commu auguriu et adivinalya de la dampnaciuni ki issu recippi da poy... || Cfr. Val. Max., I, 5, 2: «Quod omen ad damnationem, qua postea oppressus est, pertinuisse visum est».

[u.r. 15.07.2005]