ADEGUATO agg.

0.1 adequata, adequate, adequatu.

0.2 V. adeguare.

0.3 Stat. catan., c. 1344: 3.

0.4 In testi tosc.: Niccolò de le Botte, a. 1378 (fior.).

In testi sic.: Stat. catan., c. 1344.

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 Conforme, corrispondente. 2 Adatto, che si addice. 3 Giusto (nella quantità).

0.8 Milena Piermaria 21.04.1999.

1 Conforme, corrispondente.

[1] Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.), cap. 28, par. 10, vol. 2, pag. 188.31: et si produchissi lu Figlu un altru figlu, lu Figlu di Deu non siria perfecta cuntemplacioni adequata a lu putiri di lu cuntemplativu intellectu paternu.

2 Adatto, che si addice.

[1] Niccolò de le Botte, a. 1378 (fior.), Son., 4, pag. 198: e certamente cose sí sovrane / ed adequate per tale auttore / a quei che di vederle con bon core / son disiosi...

3 Giusto (nella quantità).

[1] Stat. catan., c. 1344, cap. 7, pag. 37.5: Et similimenti si guardi di omni superfluitati, nin presumma di dari plui di dui missi cocti, nin di unu vinu adequatu, sicundu la disposiciuni di lu abbati, nin di dari plui di tri fructi...

[u.r. 22.07.2005]