AGUZZINO s.m.

0.1 algošini, alguzili.

0.2 Ar. al-wazīr, attraverso il catal. algutzir (Pellegrini, Arab., I, pag. 133).

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. solo in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.6 N Prati, VEI s.v. aguzzino menziona la forma lat. aguzerius (Sicilia, XIII sec.) col signif. 1.

0.7 1 Esecutore o ufficiale di giustizia.

0.8 Paolo Squillacioti 03.07.2000.

1 Esecutore o ufficiale di giustizia.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 2, cap. 2, vol. 1, pag. 77.9: Ancora tu, Maliu Torquatu, a la guerra c'appimu cu issi li Latini, tu cumandasti que tou filyu fussi pilyatu da lu alguzili et aucisu in modu di sacrificiu, imper˛ ca issu, provocatu et summossu di combatiri da Geniniu Deciu duca di li Tusculani, discisi a combatiri cu issu senza to concedu et purtaudi hunurati et bellissimi spolgi; [facistilu aulcidiri a lu algošini con la securi oy cognata], per˛ que segundu lu tou judiciu melyu era que lu patri fussi [senša filgiu ka la republica] senza disciplina di li cavaleri.

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 5, vol. 1, pag. 34.13: Et audutu lu casu di Ciceruni, parssili que Mariu lu pillyassi per la manu dritta et dedelu ad unu sou alguzili qui lu menassi a lu sou molimentu et dicissili ca locu era reposta la pluy alegra speranza de sou statu.

[u.r. 10.04.2006]