ALLEVATORE s.m.

0.1 allevatore, allivaturi.

0.2 Da allevare.

0.3 Lancia, Eneide volg., 1316 (fior.): 1.

0.4 In testi tosc.: Lancia, Eneide volg., 1316 (fior.).

In testi sic.: Angelo di Capua, 1316/37 (mess.).

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 [Detto di piante:] coltivatore.

0.8 Veronica Orazi; Elena Artale 17.05.2002.

1 [Detto di piante:] coltivatore. || Cfr. allevare 1.1.

[1] Lancia, Eneide volg., 1316 (fior.), L. 7, pag. 314.34: Il re, sedendo nella sedia, comanda ch'elli entrino nel palagio reale, il quale era nel mezzo di Laurente e edificato in su cento colonne, dov'erano intagliati li antichi padri: Italiano, Sabino allevatore di viti e il vecchio Saturno...

[2] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 7, pag. 131.19: Allura lu re, sidendu in la seya et audendu zo, cummandau ki intrinu a lu palazu reali, lu quali era in lu mezu di li campi di Laurenti, hedificatu supra chentu culopni, in li quali eranu intaglati li immagini di li antiqui patri, zo fu Ytaliu et Sabinu allivaturi di li vity et lu vechu Saturnu.

[u.r. 04.09.2019]