AMMACCATO agg.

0.1 amaccatu, amachate, ammaccatu.

0.2 V. ammaccare.

0.3 Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.): 1.

0.4 In testi tosc.: Pratica del vino, 1342/48 (fior.).

In testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.).

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Contuso. 2 Schiacciato.

0.8 Natascia Tonelli 28.01.2002.

1 Contuso.

[1] Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.), L. 3, cap. 16, pag. 99.25: «Chi averia pensato - dice sancto Gregorio - che lo corpo de chillo garçone non fussi statu tuctu speczatu, cadendu de tanta alticza, e specialemente ki killu dirrupu era factu a modu de scolli de petre piczute? Non per tantu ssìseru la gente, e trovàrullu in killa valle a kistu garczune, non sulamente ki lu corpu non era ammaccatu, ma lu trovaru sanu e salvu...

[2] Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.), cap. 28, par. 1, vol. 2, pag. 134.22: Et nota ki lu corpu di lu signuri inuntu di chentu libri di mirra et aloès, ancor non fu bastantimenti untu, tantu era lu corpu di lu signuri da la planta di lu pedi fini a la chimi di li capilli bactutu, ammaccatu, firutu, plagatu.

2 Schiacciato.

[1] Pratica del vino, 1342/48 (fior.), pag. 12.19: Un boticielo di tre some vole 6 chopie d'uve, e no più, ispiciolate e molto bene amachate, in uno quarto di vino bolito; e poi metile in uno paiuolo, e metivi suso uno meço quarto di vino, e fa' bolire.

[u.r. 12.06.2006]