AMMANCATO agg.

0.1 amancata, amancatu.

0.2 V. ammancare.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. solo in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 Che rimane privo o scarsamente fornito (di qsa).

0.8 Milena Piermaria 22.12.1999.

1 Che rimane privo o scarsamente fornito (di qsa).

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 3, cap. 7, vol. 1, pag. 135.23: Ca per certu la perfecta arti, amancata di ruffianiyu di fortuna, non pertantu esti da lu intuttu spulyata di iusta confidencia.

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 3, cap. 1, vol. 1, pag. 100.27: incerka via et maynera commu tu non arendi rasuni». Adonca lu homu amplissimu et sapientissimu, amancatu di sou propriu consilyu, usau lu consilyu di lu citellu.

[3] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 3, cap. 2, vol. 1, pag. 114.21: Epamonidas [[...]] apressu di Leutra et di Manti[n]ea perchatu di una lanza et amancatu di spiritu et di sangui, adimandau a certi homini qui eranu vinnuti a recreari et a confurtarlu imprimamenti se lu sou scutu era salvu e da poy se li jnimici eranu sconfitti da lu intuttu.

[u.r. 10.06.2006]