AMMINACCIA s.f.

0.1 amanaše, amenaše, aminaczi, aminazi, aminazzi, amminacci, amminaci, amminaczi, amminazi, amminazo.

0.2 Da minaccia.

0.3 Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.): 1.

0.4 In testi sett.: <Doc. ven., 1371 (10)>.

In testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); Simone da Lentini, 1358 (sirac.).

0.5 Anche s.m. (amminazo, forma non sic. prob. ipercorretta).

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Parole o gesti con cui si dichiara un intervento malevolo verso chi si vuole indurre a fare qsa o a desistere da qsa. 1.1 Presagio di una sventura.

0.8 Chiara Coluccia; Rossella Mosti 09.05.2006.

1 Parole o gesti con cui si dichiara un intervento malevolo verso chi si vuole indurre a fare qsa o a desistere da qsa.

[1] Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.), L. 2, cap. 23, pag. 63.21: quandu illu parllava contra alcuna pirsuna per modu de amminazo, paria ky lu soy amminaczari fussi sentencia.

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 6, cap. 4, vol. 2, pag. 77.7: Et intandu Maniliu Torquatu [[...]] gridau, con la pl¨ clara vuci que issu potti, que se alcunu di li senaturi cumpagnuni soy fussi ausanti di diri cutal sentencia, issu lu aucidiria. Quisti aminazzi di un sul homu, et arinderu lu calur primeru a li animi qui languianu...

[3] Gl Senisio, Declarus, 1348 (sic.), 175r, pag. 23.7: Mine arum, idest li amminaczi.

[4] Simone da Lentini, 1358 (sirac.), cap. 6, pag. 19.7: Lu Papa si misi in fuga et fugendu intrau in la chitati di Capitanata. Et li Normandi sequendu lu Papa, manu armata, assigiaru la chitati cum multi ingenii et multi terruri et aminazi contra li habitaturi, chý li diianu dari lu Papa.

[5] Simone da Lentini, 1358 (sirac.), cap. 25, pag. 115.9: Et saltandu in la navi, unu valenti homu, chi havia nomu Luppinu, sý li dedi unu forti colpu di una sagitta. Et lu conti Rugeri, videndu chi quistu cani era supra la sua navi, animusamenti, cum grandi amminazi, cum la spata nuda li andau adossu.

[6] <Doc. ven., 1371 (10)>, pag. 116.18: Et lo detto Nicolo se turb˛ et parl˛ plui aspramente contra de nui et la vostra citade ca havea fatto avanti, fašendo molte amenaše; de che nui, dubitando et habiando assa' pagura, scrissemo alla vostra regal magestade plusor littere sovra queste servisii et amenaše de Nicola...

1.1 Presagio di una sventura.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 6, pag. 102.5: Cutali paroli da killu obscuru locu numciava la Sibilla cum multi autri spavintivili aminazi...

[u.r. 09.05.2006]