AMMOLLATURA s.f.

0.1 ammullatura.

0.2 Da ammollare 1.

0.3 Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Azione emolliente; [specif.:] impacco.

0.8 Roberta Cella 30.11.1999.

1 Azione emolliente; [specif.:] impacco.

[1] Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.), Di li spallaturi, cap. 23, pag. 591.22: A lu quali mali di lu spalla chi fa kista cura in tutti cosi, comu dissi di supra di lu mali di lu pulmuni. Dicu ki, si li spallaturi sun duri, mollificali cun lu bonaviscu e cun frundi di cauli pistati cun la assungia di lu porcu vecchia: mittichila susu, oi la herba blanca, la vitriola, e la blanca ursina miscati e pistati cun la dictu assunzia, e cocta poi in la pignata e misa supra li spallaturi a mollificari. Kista ammullatura si faza inanti ki li spalli si taglinu, oi sia ki la pulviri di lu risalgaru si li micta.

[u.r. 03.06.2010]