AMMUCCHIATO agg.

0.1 amuchiati.

0.2 V. ammucchiare.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Che forma un mucchio o un viluppo con un altro.

0.8 Roberto Leporatti 27.01.2000.

1 Che forma un mucchio o un viluppo con un altro.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 4, vol. 1, pag. 27.25: Issu, essendu consulu et standu in Lucania facendu sou sacrificiu, duy serpenti amuchiati parssiru subitamenti et, maniatu lu ficatu di la hostia, la quali avia issu sacrificata, turnaru da capu et amucharusi.

[u.r. 22.06.2006]