AMURT╠XIRI v.

0.1 amurtixiu.

0.2 Etimo incerto: da ammortire?

0.3 Angelo di Capua, 1316/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.5 La grafia x rappresenta prob. una s palatale.

0.7 1 Venir meno, tramortire.

0.8 Roberto Leporatti 09.02.2000.

1 Venir meno, tramortire.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 3, pag. 55.16: la quali Andromata, incontinenti ki mi vidi, mi canuxiu in li armi truyani; et maraviglausindi et spavintausindi in tantu ki Ěndi amurtixiu et inialiniu et per una grandi hura pirdiu la parola, ki non putia parlari.

[u.r. 18.01.2018]