ARRANCARE v.

0.1 arancanu, arancati, arancau, arranca, arrancà , arrancava.

0.2 DEI s.v. arrancare 2 (prov. arrancar).

0.3 Guido delle Colonne, XIII pm. (tosc.): 1.

0.4 In testi toscanizzati: Guido delle Colonne, XIII pm. (tosc.).

In testi sett.: Anonimo Genovese (ed. Cocito), a. 1311.

In testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Strappare, sradicare. 1.1 Fig. Estinguere, mandare in rovina. 2 Afferrare.

0.8 Niccolò Scaffai 16.05.2000.

1 Strappare, sradicare.

[1] Guido delle Colonne, XIII pm. (tosc.), 5.40, pag. 108: Eo v'amo tanto che mille fiate / in un'or si m'arranca / lo spirito che manca, / pensando, donna, le vostre beltate...

[2] Anonimo Genovese (ed. Cocito), a. 1311, 57.36, pag. 342: No savei voi che se dixe / ch'è gente pinna d'orgojio / e tai ne creva li ogi / e i arranca le raixe?

1.1 Fig. Estinguere, mandare in rovina.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 7, cap. 2, vol. 2, pag. 108.33: Tu ti vay vultandu intra di ti medemma li regnami, la fini di li quali spissi volti esti miserabili et trista, tu gicti la manu a nobili matrimonij, ma quisti commu alcuni fiati ingentilissinu, cussì eciandeu per fiati arancanu da lu intuctu li lignagi.

2 Afferrare.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 3, cap. 2, vol. 1, pag. 109.16: E, ditti quisti paroli, Padaniu centuriuni arancau unu penduni e tenendulu in la manu: «Ià tostu - diss'issu - quistu pinnuni serà con mecu intra di lu pallizzatu di li jnimici».

[u.r. 10.09.2008]