ARRASSU avv./prep.

0.1 arassu, arrasso, arrassu.

0.2 Etimo non accertato. || Non si accolgono sulla scorta di VSES s.v. arrassu, gli etimi ar. finora proposti).

0.3 Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.): 1.1.

0.4 In testi sic.: Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.5 Locuz. e fras. arrassu da 1.1; arrassu di 1.1; d'arrassu 1.2, 1.3; d'arrassu di 1.2.1.

0.6 N Poiché non è stata risolta la relazione tra il tipo arrassu (att. solo sic.) e il tipo continentale darrasso (relazione discussa in VES s.v. arrassu), si trattano qui le occorrenze di d'arrassu.

Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Ad una certa distanza (da un punto di riferimento), lontano. 1.1 Locuz. prep. Arrassu da, di. 1.2 Locuz. avv. D'arrassu. 1.3 Locuz. agg. D'arrassu: posto a distanza. 2 Prep.

0.8 Niccolò Scaffai; Elena Artale 20.07.2007.

1 Ad una certa distanza (da un punto di riferimento), lontano.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 3, pag. 63.19: Et cussì navigandu multu arrassu, ni apparsi lu portu di Trapani, in lu quali non esti cussì bona intrata.

[2] Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.), cap. 11 prologo, vol. 2, pag. 9.14: Et andau arassu un pocu, et abbuccausi supra la sua fachi, et orau et dissi: - Patri meu, si illu pò essiri, partasi da mi kistu calichi; ma veramenti non comu voglu eu, ma comu voy tu.

1.1 Locuz. prep. Arrassu da, di.

[1] Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.), L. 2, cap. 3, pag. 42.3: Sancto Benedicto, comu era custumatu, sì fiche lu signu de la sancta cruche sopra chillo vassello, lo quale era arrassode sancto Benedicto...

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 5, vol. 1, pag. 33.5: Posti li lur tendi non multu arassuda li faldi di lu monti Avesinu, ca et a l'unu et a l'altru li parssi que unu homu li dicissi in sonniu que de l'una di li parti lu infernu et la terra matri vulia lu exercitu, et de l'altra parti vulia lu imperaduri...

1.2 Locuz. avv. D'arrassu.

[1] Gl Senisio, Declarus, 1348 (sic.), 75v, pag. 25.5: Delonge, adverbium... idest d'arassu.

- Fig. [Per esprimere estraneità a comportamenti riprovevoli:] (essere) remoto molto d'arrassu.

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 7, cap. 4, vol. 2, pag. 124.2: 1. Quilla parti di scaltrimentu nobili et rimota multu d'arassu da ogni reprehensiuni, la opera di la quali però ca apena se purianu explicari in lingua latina, in nomu greciscu se chaminu strategemati. || Cfr. Val. Max., VII, 4, 1: «ab omni reprehensione procul remota».

[3] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 8, cap. 1, vol. 2, pag. 150.9: commu homu qui altramenti era di sincerissima et purissima vita eciandeu rimotu multu d'arassu da quisti suspiciuni, issu [[scil. Lucio Scipone]] non potti resistiri a la invidia la quali habitava in li grandi supranumi di li duy frati. || Cfr. Val. Max., VIII, damn. 1: «ab hac suspicione procul remotus».

1.2.1 Locuz. prep. D'arrassu di.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 1, cap. 6, vol. 1, pag. 41.15: ca incontinenti li Epidauri introdusseru li messagi di li Rumani in lu templu di Esculapiu qui era d'arassu di la lur citati V milya...

1.3 Locuz. agg. D'arrassu: posto a distanza.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 6, cap. 5, vol. 2, pag. 86.27: Vinendu da poy unu certu tempu issu Caronda commu vinnia da unu so casali d'arassu cu la spata cinta... || Cfr. Val. Max., VI, 5, Ext. 4: «e longinquo rure gladio cinctus domum repetens...».

2 Prep.

[1] Angelo di Capua, 1316/37 (mess.), L. 2, pag. 26.4: et da l'autra parti si finsiru ricoglirisi a li navi et mustraru andarisindi per li facti soi et misirussi in una isulecta, sula, deserta et inhabitata, la quali era forsi a XXX migla arrassu Troya.

[u.r. 27.07.2021]