ARRIFRIDDATU agg.

0.1 arrifridatu.

0.2 V arrifriddari.

0.3 Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.): 1.

0.4 Att. solo in Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.).

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 Che ha perso il calore vitale, raffreddato.

0.8 Chiara Coluccia 21.02.2000.

1 Che ha perso il calore vitale, raffreddato.

[1] Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.), cap. 26 par. 2, vol. 2, pag. 113.9: Kistu riiu di sangui exiu da lu corpu di Cristu mortu miraculusamenti, ka corpu mortu et arrifridatu no gecta riiu di sangui; [...] Lu terciu miraculu esti 'Sanguis': quandu kistu rivu vivu di sangui a gran fruxuni exiu di lu latu di Cristu mortu et arrifridatu, mustra ki kistu esti killu lu quali per lu propriu sangui ni divia riccactari, comu dichi Zacharia, Di kistu dichi ancora santu Iohanni...

[u.r. 03.08.2007]