AUCIDITURI s.m.

0.1 aucidituri.

0.2 Da aucidere.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. solo in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.6 N Doc. esaustiva.

0.7 1 Chi dÓ o ha dato la morte a qno, omicida.

0.8 Roberto Leporatti 02.04.2001.

1 Chi dÓ o ha dato la morte a qno, omicida.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 3, cap. 2, vol. 1, pag. 105.15: Mitti ad una parti lu jniquu avenimentu di la batalya, quantu fu pl¨ forti lu acisu ca lu aucidituri!

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 9, cap. 8, vol. 2, pag. 217.11: 2. Adonca lu casu di una grandissima facenda in unu pizzulu mome[n]tu di tempu fu in dubiu se Scipiu fora aucidituri oy cattivu di Sciphati.

[u.r. 29.02.2008]