BASTANTIMENTI avv.

0.1 bastantimenti.

0.2 Da bastante.

0.3 Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Sufficientemente, abbastanza, quanto basta o conviene.

0.8 Massimiliano Chiamenti 29.06.2001.

1 Sufficientemente, abbastanza, quanto basta o conviene.

[1] Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.), cap. 28, par. 1, vol. 2, pag. 134.20: Et nota ki lu corpu di lu signuri inuntu di chentu libri di mirra et aloès, ancor non fu bastantimenti untu, tantu era lu corpu di lu signuri da la planta di lu pedi fini a la chimi di li capilli bactutu, ammaccatu, firutu, plagatu.

[u.r. 26.09.2008]