BASTATAMENTI avv.

0.1 bastatamenti.

0.2 Da bastare.

0.3 Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Sufficientemente, abbastanza, quanto basta o conviene.

0.8 Pietro G. Beltrami 06.03.2002.

1 Sufficientemente, abbastanza, quanto basta o conviene.

[1] Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.), cap. 22, par. 2, vol. 2, pag. 96.3: Et nota ki di kisti improperii li evangelisti dichinu varie, imperzņ ka varii persuni dichianu variatamenti, et illi non scrissiru tuctu, ma quantu a chascunu pari a diri bastatamenti a la gesta di la cruchi di Cristu.

[u.r. 26.09.2008]