BORDONAIO s.m.

0.1 bordonari, burdunari, burdunaru.

0.2 VES s.v. burdunaru (lat. burdunarius).

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 In testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.7 1 Mulattiere; conduttore di muli o asini.

0.8 Gian Paolo Codebò 16.09.2001.

1 Mulattiere, conduttore di asini o muli.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 7, cap. 3, vol. 2, pag. 120.1: Con zò sia cosa que Alexandru rigi di li Macedoni fussi statu amunestatu da la sorti que issu facissi aucidiri lu primu qui li vinnissi per sorti a la inscontra et avissi cummandatu que unu burdunaru, qui per sua disaventura lu avia inscontratu lu primu, fussi aucisu, et adimandandu lu burdunaru per qui issu lu facia aucidiri, con zò sia cosa que issu non avissi ameratata morti, et Alexandru, ad excusari lu factu so, li avissi ricuntatu lu cumandamentu di la sorti, rispusi lu burdunaru...

[2] Doc. sic., 1349-51, [1349] 1, pag. 225.1: Philippu Lugusu et Laurenzu Barberi, bordonari cohabitaturi vostri, prisiru a portarili una certa quantitati di formentu, lu quali ipsu nobili avi in lu so fegu lu quali si chama lu Sichechi, positu i·llu territoriu vostru, di dui anni passati, ad rayunu di tarì ij p(ir) salma; lu quali luheri lu dictu nobili pagau a li p(ri)dicti bordonari...

[u.r. 26.09.2008]