BUCCIERE s.m.

0.1 bocciere, bucheri, bucceri, buccieri.

0.2 DEI s.v. bucciere (ant. fr. bouchier).

0.3 Libro Gallerani di Parigi, 1306-1308 (sen.): 1.

0.4 In testi tosc.: Libro Gallerani di Parigi, 1306-1308 (sen.); Giovanni Villani (ed. Porta), a. 1348 (fior.).

In testi sic.: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); Stat. palerm. (?), 1351.

0.6 A Doc. sen., 1263: Tomasino di Buciere.

N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Mercante di bestiame; macellaio.

0.8 Fabio Romanini 03.12.2001.

1 Mercante di bestiame; macellaio.

[1] Libro Gallerani di Parigi, 1306-1308 (sen.), pag. 169.12: Gianni Lepetitto, bocciere...

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 3, cap. 4, vol. 1, pag. 123.5: 4. Eciandeu maravilyusamenti muntau Varro da la taverna di unu bucheri ad essiri consulu di Ruma.

[3] Stat. mess., c. 1338, pag. 61.8: Item si lu bu­cheri voli mutari la buchiria da l'una putiga a l'autra et la carni, non pagi a lu cabellotu, si non pir la prima pu­tiga ki havi factu annanti, sicundu esti lu iornu.

[4] Stat. mess., c. 1338, pag. 63.6: Item si lu bu­cheri oy altri pirsuni ki fannu vindiri carni in li buchirii di Missina [[...]] pagi pir putiga una...

[5] Gl Giovanni Villani (ed. Porta), a. 1348 (fior.), L. V, cap. 4, vol. 1, pag. 166.24: Questo Ugo fu duca d'Orliens [[...]]; ma per gli pių si dice che 'l padre fu uno grande e ricco borgese di Parigi stratto di nazione di bucceri, overo mercatante di bestie...

[6] Stat. palerm. (?), 1351, pag. 76.9: Item ki omgni putigaru et mircheri et tavirnaru et bucheri diia dari plui unu dinaru pir carlinu di li bankeri, et cui non lu fachissi, pagiria unu augustaru di pena.

[7] Doc. palerm., 1380, 5, pag. 243.15: et chauna pirsuna sia tinuta di prindirilli ad centum ad carlinu sulamenti: tantu bucheri, quantu tabirnari, putigari et omni artifichi sia tinutu cussė prindirili et dari, et spe­cialiter omni pirsuna, nemine inde exclusa.