ARGAGNO s.m.

0.1 rugangnu, rungagnu, urgagnu.

0.2 Lat. *organium (DEI s.v. argagno).

0.3 Stat. catan., c. 1344: 1.

0.4 In testi sic.: Stat. catan., c. 1344.

0.6 N Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Arnese di uso domestico, attrezzo.

0.8 Elena Artale 22.10.2003.

1 Arnese di uso domestico, attrezzo.

[1] Stat. catan., c. 1344, cap. 7, pag. 37.17: Et sia sollicitu providiri in la casa omni altru urgagnu oy cosa necessaria, aš˛ ki in lu monasteriu si poza fari omni cosa quietamenti in lu tempu di lu silenciu.

- [In partic.:] recipiente di piccole dimensioni, vaso.

[2] Thes. pauper. volg. (ed. Rapisarda), XIV (sic.), cap. 137, pag. 76.5: [1] Pigla unu urgagnu per quistu modu factu, ki sia pianu di Ěssupta et di Ěssupra strictu et dintru mecti unu sustaru di vino nigro vecho...

[u.r. 18.01.2008]