AMMANCAMENTO s.m.

0.1 amancamentu.

0.2 Da ammancare.

0.3 Poes. an. sic., 1354 (?): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Stato di indigenza, miseria (fig.).

0.8 Rossella Mosti 14.10.2004.

1 Stato di indigenza, miseria (fig.).

[1] Poes. an. sic., 1354 (?), 49, pag. 25: Sichilia duglusa, plina di amancamentu, / ki eri cussì iuyusa di tuttu apparamentu, / di grassa eti rifusa et tuttu furnimentu! / Ora è multu affamusa, non à mancu furmentu.

[u.r. 21.06.2007]