APPROFONDAMENTE avv.

0.1 aprofundamenti.

0.2 Da profondamente.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Con la massima concentrazione (di pensiero).

0.8 Rossella Mosti 16.12.2004.

1 Con la massima concentrazione (di pensiero).

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 8, cap. 7, vol. 2, pag. 165.4: 13. Carneades, fatigusu et continuu cavaleri di sapiencia, chumputi li LXXXX anni, ca per certu issu tantu phylosophau quantu vissi, cussė s'avia dunatu maravilyusamenti et dedicatu a li operi di sapiencia que, standu a la tavula per manyari et pensand'aprofundamenti, issu si adiminticava lu mayari.