ARANCINO (2) s.m.

0.1 araninu.

0.2 Da arancio.

0.3 Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 [Bot.] Qualità d'arancia piccola e aspra, cetrangolo.

0.8 Rossella Mosti 04.01.2005.

1 [Bot.] Qualità d'arancia piccola e aspra, cetrangolo.

[1] Mascalcia G. Ruffo volg., a. 1368 (sic.), cap. 25, pag. 592.8: Et ancora vali a kistu pruritu lu achitu fortissimu miscatu cun la orina di unu citellu e cun lu succu di lu araninu, et untu supra lu mali in killu midesimu modu ki eu dissi di supra. || Cfr. Giordano Ruffo, De med. equor., 26: «Ad idem valet acetum fortissimum mixtum cum urina pueri et succo citranguli in praedicto modo super morbo inunctum».

[u.r. 06.11.2007]