ASPARTI avv.

0.1 asparti.

0.2 Da aspartare o aspartire (non presenti nel TLIO).

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. solo in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.).

0.5 Locuz. e fras. asparti da 3.

0.7 1 In un luogo a parte, altrove. 2 Uno ad uno, singolarmente. 3 Locuz. prep. Asparti da (qno altro): in disparte da; in modo diverso da (qno).

0.8 Rossella Mosti 08.11.2006.

1 In un luogo a parte, altrove.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 8, cap. 14, vol. 2, pag. 178.5: 1. Eciamdeu la vechiza perducta a lu so ultimu fini stata vista in quista medemmi nostra opera intra li exempli di la industria in alquanti nobili homini. E j sia z que issa aya propriu titulu di laudi, non pertantu metamula asparti, nin per aventura non payra que quillu Deu qui dunau quista gracia non sia statu laudatu da nuy.

2 Uno ad uno, singolarmente.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 7, cap. 4, vol. 2, pag. 125.4: et a pocu a pocu alonsingandu chascunu asparti avia consecutatu la benivolencia di tucti alunsenganduli et facenduli placiri de guisa que issu avia gran putiri apressu d'illi.

3 Locuz. prep. Asparti da (qno altro): in disparte da; in modo diverso da (qno).

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 5, cap. 2, vol. 2, pag. 18.12: Ca esendu fattu dittaturi Minuciu, mastru di li cavaleri, insembla con Fabiu, per una urdinaciuni di populu, cosa que nunca era stata fatta, partutu lu exercitu di li homini a cavallu, issu Minuciu, asparti da Fabiu, aviase misu a combattiri cu Hannibal in terra beneventana.

[2] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 9, cap. 5, vol. 2, pag. 212.27: 8. Quasi fu comu una emulaciuni di superbia intra lu Senatu di Cartagini et lu Senatu di Cappua. Ca quillu se bagnava in bagnu aspartida lu populu, quistu usava di diversu foru. || Cfr. Val. Max., 9, 5, ext. 4: ille enim separato a plebe balineo lavabatur...

[u.r. 20.02.2018]