AMMERITARE v.

0.1 ameratata, amerita, ameritamu, ameritannu, ameritanu, ameritari, ameritarli, ameritaru, ameritassi, ameritasti, ameritata, ameritati, ameritatu, ameritau, ameritava, amertava, amiritannu, amiritanu, amiritari, amiritarila, amiritata, amiritati, amiritatu, amiritau, amiritay, ammeritaru, ammeritau, ammiritari, ammiritatu. cfr. (0.6 N) amirtau.

0.2 Da meritare.

0.3 Stefano Protonotaro, XIII m. (sic.): 2.

0.4 In testi sic.: Stefano Protonotaro, XIII m. (sic.); Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.); Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.); Simone da Lentini, 1358 (sirac.).

0.6 N Per Mattesini, p. 22 è forma di ammeritare anche amirtau in Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), ma il contesto («Tutti quisti cosi et di chò non esti maravilya sturbau et amirtau la muderanza di Metellu») farebbe pensare a un fraintendimento dell'originale lat.: cfr. Val. Max., IV, 1, 12: «Omnia nimirum ista [...] delevit moderatio» (se non è errore di copia per amurtau 'spense').

Doc.: cit. tutti i testi.

0.7 1 Ottenere o aspettarsi qsa come ricompensa o come punizione delle proprie azioni; meritare. 2 Conferire una ricompensa come conseguenza di determinate azioni.

0.8 Francesco Sestito 09.01.2008.

1 Ottenere o aspettarsi qsa come ricompensa o come punizione delle proprie azioni; meritare.

[1] Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.), L. 3, cap. 14, pag. 90.29: fo facta monaca kista Gregoria, e servia a Deu in habitu de religioni ki avia disiyatu; et in pirò ca kista abandonau maritu terrenu, ammeritau de avire maritu et spusu in chelu.

[2] Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.), L. 4, cap. 41, pag. 170.25: kisti piccati non se pirdunanu jamay a nulla pirsuna poy de la morti, si in vita sua non amiritau ki si divissiru pirdunari.

[3] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 4, cap. 7, vol. 1, pag. 186.21: Eciandeu Luciu Petreniu amerita per sou ben fari cumpagnia di quista medemma laudi, ca eguali gloria divi essiri dunata ad homu scutiyanti di eguali cultu di amistati.

2 Conferire una ricompensa come conseguenza di determinate azioni.

[1] Stefano Protonotaro, XIII m. (sic.), 51, pag. 132: Purrìami laudari / d'Amori bonamenti / com'omu da lui beni ammiritatu; / ma beni è da blasmari / Amur virasimenti / quandu illu dà favur da l'unu latu / e l'autru fa languiri...

[2] Giovanni Campulu, 1302/37 (mess.), L. 4, cap. 14, pag. 139.15: In kistu munasteriu sta dopna perseverau jn multa orationj et in multi limosini - li quali putia beni fari pir li grandi richizi ki avia -. Vulendu Deu amiritarila di lu ben ki avia factu, mandaulj una jnfirmitati di unu cancru a la ganga.

[3] Simone da Lentini, 1358 (sirac.), cap. 30, pag. 144.5: Et poy chi a tutti happi amiritatu regalimenti et dati grandi duni et presenti, et illu li lecentiau chi sindi andassiru.