ARRAZZATU agg.

0.1 arrazatu.

0.2 V. arrazzari.

0.3 Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 In preda ad uno stato di furente agitazione.

0.8 Elena Artale 21.10.2008.

1 In preda ad uno stato di furente agitazione.

[1] Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 9, cap. 10, vol. 2, pag. 221.4: Lu arrazatu Tesaulu aparichandusi di far guerra a lu rey di Persia, dubiu esti se issu si vinyau iustamenti. || Prob. fraintendimento dell'originale: cfr. Val. Max., IX, 10, Ext 2: «Iasonem Thessalum Persarum regi bellum inferre parantem...».