INSERTO (1) s.m.

0.1 insertu.

0.2 Lat. insertus (DELI 2 s.v. inserire).

0.3 Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.): 1.

0.4 Att. solo in Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.).

0.6 N Voce redatta nell'ambito del progetto DiVo.

Doc. esaustiva.

0.7 1 [Agr.] Lo stesso che innesto.

0.8 Elisa Guadagnini 04.05.2015.

1 [Agr.] Lo stesso che innesto.

[1] Sposiz. Pass. s. Matteo, 1373 (sic.), cap. 11, par. 4, vol. 2, pag. 14.1: Item dicitur ki la persuna di Cristu esti una persuna cum dui mitati, comu esti lu insertu: unu arburu cum dui viti. Et tal persuna avi dui diversi operacioni, comu lu insertu avi pumu et piru, dui ffructi prochedenti distinctamenti da dui viti.