TORMENTANZA s.f.

0.1 tormentança.

0.2 Da tormentare.

0.3 Laud. Battuti Modena, a. 1377 (emil.): 1.

0.4 Att. unica nel corpus.

0.7 1 Sofferenza fisica (causata da strumenti di tortura).

0.8 Irene Falini 31.07.2017.

1 Sofferenza fisica (causata da strumenti di tortura).

[1] Laud. Battuti Modena, a. 1377 (emil.), 49.76, pag. 107: «Que doe fare de Cristo che ò in mia possança? / Çà non trovo caxon de darge tormentança. / Tulì, sì 'l çudigà!».