SCROFINA s.f.

0.1 scrofini, scrufini.

0.2 Da scrofa.

0.3 Senisio, Caternu, 1371-81 (sic.): 1.

0.4 Att. solo in Senisio, Caternu, 1371-81 (sic.).

0.5 Solo plur.

0.7 1 Madrevite della vite del torchio.

0.8 Sara Natale 11.07.2018.

1 Madrevite della vite del torchio.

[1] Senisio, Caternu, 1371-81 (sic.), vol. 2, pag. 333.18: Et divimuli dari la chanka suttana et la suprana et dui viti cum li soi scrufini li quali appe.

[2] Senisio, Caternu, 1371-81 (sic.), vol. 2, pag. 333.19: Et ultra kisti li inpruntammu una chanka suprana et dui scrofini.