ALMAIU s.m.

0.1 almaiu, armaiu.

0.2 Etimo non accertato. || Forse da connettere ad alma 'anima'?

0.3 Doc. mess., 1380: 1.

0.4 In testi sic.: Doc. mess., 1380.

0.6 N Voce redatta nell'ambito del progetto VSM.

Doc. esaustiva.

0.7 1 Spesa in suffragio di un defunto.

0.8 Sara Ravani 27.10.2022.

1 Spesa in suffragio di un defunto.

[1] Doc. mess., 1380, pag. 137.2: sia c(r)idutu ip(s)u a la sua sinplichi parola di zo ki dirÓ d'ogni spixa armaiu ki faša, sý chi lu d(i)c(t)u testatury voli ki lu d(i)c(t)u Fiderigu faša cantary milli missi a (con)solacion di l'a(n)i(m)a di lu d(i)c(t)u testatury.

[2] Lett. sic., 1382, pag. 214.22: Kista esti la lict(er)a di iudichi Barthul(ume)u di Altavilla script(a) di sua p(rop)ia manu comu ip(s)u cu[n]fessa aviri satisfactu lu almaiu di soi mugleri p(er) unc. lx.